Referral Program

สร้างรายได้ง่ายๆ ให้กับคุณ เพียงแนะนำเพื่อน รับค่าแนะนำจากโครงการและยูนิตที่เข้าร่วม

REGISTER

ลงทะเบียนแนะนำเพื่อน
    เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

    1. ผู้แนะนำ ทั้งบุคคลทั่วไป และ ลูกบ้าน Origin Property แนะนำลูกค้าใหม่มาจองซื้อ หรือเป็นลูกค้าเก่าที่โอนกรรมสิทธ์แล้วมาจองซื้อเพิ่ม

    2. ผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำเป็นเช็คสั่งจ่าย ในนามผู้แนะนำได้รับค่าแนะนำหลัง ผู้ถูกแนะนำโอนบ้านหรือคอนโดแล้ว 30 วัน โดยบริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าคำแนะนำ

    3. เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

    REGISTER